Salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett (privatkjøp)

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter forhandelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet med utgangspunkt i Forbrukertilsynet sine anbefalinger. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder.

1] Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.
Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2] Partene

Selger er
Hepro AS
Adresse: Tømmerveien 10, 8250 Rognan
Epostadresse: firmapost@hepro.no
Telefon: +47 75 69 47 00
Org.nr: NO 937 162 103 MVA
og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3] Pris

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

4] Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.
Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen.
Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

5] Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
I nettbutikken tilbyr Hepro betaling igjennom Klarna eller Vipps.
I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi følgende betalingsmetoder: kortbetaling, faktura eller delbetaling. Betalingen går alltid direkte til Klarna. Les mer om Klarnas salgsbetingelser: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nb_no/user
Vipps som betaling velges i kassen, og kjøpsbeløpet kan enkelt godkjennes i Vipps-appen. Beløpet blir reservert når ordren er bekreftet og pengene trekkes når ordren er sendt. Vipps krever at du har en smarttelefon med Vipps-app installert og en Vipps-brukerkonto.

6] Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen.
Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Hepro leverer kun til Fastlands-Norge og Svalbard.
Hepro benytter tredjepartsleverandør som tar kontakt med kjøperen når varen er klar for utlevering (hjemlevering elle levering til alternativ adresse f.eks. jobbadresse). Hvis kjøperen ikke kan kontaktes innen rimelig tid vil lagerleie hos transportøren påløpe som kjøperen vil bli belastet.
Levering inkluderer innbæring av produktet. Mot et tilleggsgebyr tar transportøren med seg emballasjen til gjenvinning. Denne muligheten kan velges i kassen ved kjøp.

7] Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varen er overtatt av kjøperen eller hans representant i henhold til avtalen i tråd med punkt 6. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8] Angrerett

Angrerett gjelder ikke medisinsk utstyr. Avtaler om kjøp av medisinsk utstyr er unntatt fra angreretten, og da uavhengig av om forseglingen på varene er brutt eller ikke (jf. legemiddelloven § 2, og medisinsk utstyr, jf. lov om medisinsk utstyr § 3). Det er ikke angrerett på forseglede varer som av hensyn til helsevern og hygiene ikke er egnet for retur, og hvor forseglingen er brutt etter levering.

9] Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å meldekrav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

 • Oppfyllelse:
  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving:
  Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggs- fristen, kan kjøperen heve kjøpet.
  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.
  Leveres varen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.
 • Erstatning:
  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10] Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig og kan sendes per epost til service@hepro.no eller per post til Hepro AS Øvermoan 9, 8250 Rognan.

 • Retting eller omlevering:
  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangs- punktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.
 • Prisavslag:
  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom varens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.
 • Heving:
  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11] Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbruker- kjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 • Oppfyllelse:
  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.
 • Heving:
  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.
 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr:
  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpe summen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpe- summen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.
 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer:
  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12] Garanti

Hepro gir 2 års garanti. Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10. Batteri og andre slitedeler inngår ikke i garantibestemmelsene.

13] Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de person- opplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller. Retningslinjer for personvern ligger her.

For å kunne tilby deg å bruke Klarnas betalingsmetoder, er vi nødt til å dele visse opplysninger med Klarna. Dette skjer bare dersom kjøper velger Klarna som betalingsmetode. Klarna bruker opplysningene til å bedømme om kjøperen kvalifiserer til å bruke betalingsmetodene deres. Opplysningene som brukes er navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingshistorikk samt bestillingsinformasjon slik som betalingsmetode, frakttype, bestillingsdetaljer og lignende. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring:

Om en betaler med Vipps i nettbutikken vil kjøperens telefonnummer sendes til Vipps for videre identifikasjon.

14] Nyhetsbrev og kommunikasjon

Hepro AS tilbyr nyhetsbrev på e-post med ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta disse, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med kampanje eller påmeldingsskjema. Det er også enkelt å melde seg av nyhetsbrevet ved å klikke på en link nederst i nyhetsbrevet.
Hepro AS kan også sende ut bestillings- og sendingsdokumenter, spørreundersøkelser og oppfølgnings e-post relatert til gjennomførte kjøp hos Hepro AS.

15] Personalisering og profilering


Ved å akseptere salgsbetingelsene og bli en kunde hos Hepro godtar kjøper at selger personaliserer innholdet på web-siden basert på kjøperens bevegelser og historikk, samt at dataene brukes til å legge kjøper inn i en interesse gruppe, slik at kjøper mottar relevant markedsføring på eksterne web sider.
Dette gjør vi ved hjelp av eksterne og interne informasjonskapsler og systemer, blant annet ved å analysere info om hvordan kjøper benytter nettstedet, hvilke produkter du kjøper på, hva kjøper har kjøpt og hva kjøper er interessert i.

16] Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

17] Endring i vilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Salgsbetingelser for bedrift/offentlig

Salgsbetingelser følger din eksisterende rammeavtale med Hepro AS.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Hepro AS sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter forhåndssamtykke fra Hepro AS.